Tvarkų aprašai
Tvarkų aprašai Dydis
Mokinio uniformos dėvėjimo tvarkos aprašas 2023 m. 219.02 KB
Mokinių priėmimo į Šakių „Varpo“ mokyklą, paskirstymo į klases ir išvykimo iš mokyklos tvarkos aprašas 2023 m. 229.76 KB
Šakių „Varpo“ mokyklos krizių valdymo tvarkos aprašas 2023 m. 187.38 KB
Mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarka 2023 m. 130.65 KB
Šakių ,,Varpo" mokyklos ugdomosios veiklos stebėsenos tvarkos aprašas 155.53 KB
Šakių „Varpo“ mokyklos mokesčio dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašas 2023 m. 111.43 KB
Šakių „Varpo“ mokyklos finansinių apskaitos dokumentų ir apskaitos registrų saugojimo tvarka 2023 m. 143.53 KB
Šakių „Varpo“ mokyklos mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas 2023 m. 135.02 KB
Šakių „Varpo“ mokyklos pirmosios pagalbos organizavimo mokykloje tvarkos aprašas 2023 m. 160.67 KB
Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas 2023 m. 109.8 KB
Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka 2023 m. 115.28 KB
Šakių „Varpo“ mokyklos mokinių mokymo namuose organizavimo tvarkos aprašas 2023 m. 133.77 KB
Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas 2023 m. 189.96 KB
Veiklos kokybės įsivertinimo tvarkos aprašas 2023 m. 168.57 KB
Socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 127.43 KB
Moksleivių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarka 2023 m. 215.18 KB
2022 m. gegužės 25 d. Kolektyvinės sutarties Nr.3 priedas Nr.1 Darbo apmokėjimo sistema 310.67 KB
Šakių „Varpo“ mokyklos Kolektyvinė sutartis Nr.3 2022 m. 702.76 KB
Šakių ,,Varpo“ mokyklos Kelionės į darbą ir atgal išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas 125.95 KB
Mokyklos darbuotojų kasmetinių atostogų suteikimo tvarkos aprašas 146.44 KB
Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašas 124.59 KB
Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašas 320.54 KB
Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašas 2021 m. (Logopedai ir specialieji pedagogai) 208.54 KB
Mokesčio dydžio už vaikų išlaikymą mokėjimo tvarkos aprašas 130.14 KB
Tarnybinio transporto naudojimo tvarkos aprašas 2021 m. 710.17 KB
Sprendimas dėl Šakių „Varpo“ mokyklos struktūros pertvarkos 2021 m. 29.72 KB
Mobingo ir psichologinio smurto darbo aplinkoje prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašas 2021 m. 501.15 KB
Šakių ,,Varpo” mokyklos bendruomenės etikos kodeksas 2020 m. 226.49 KB
Gabių mokinių ugdymo organizavimo tvarkos aprašas 2020 m. 159 KB
Mokinių, sergančių lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, savirūpos proceso organizavimo tvarkos aprašas 347.55 KB
Nuotolinio darbo ,,Varpo” mokyklos tvarkos aprašas 2020 m. 132.08 KB
Mokyklos mokinių turizmo renginių organizavimo tvarkos aprašas 2019 m. 216.06 KB
Smurto, patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo Šakių ,,Varpo” mokykloje tvarkos aprašas 2017 m. 154.65 KB
Šakių ,,Varpo” mokyklos bendruomenės narių skatinimo tvarka 2017 m. 121.45 KB
Sprendimas dėl sutikimo reorganizuoti Šakių rajono Slavikų pagrindinę mokyklą ir reorganizavimo sąlygų paskelbimo 2020 m. 113.67 KB
Slavikų pagrindinės mokyklos reorganizavimo prijungimo būdu prie Šakių ,,Varpo” mokyklos sąlygų aprašas 2020 m. 205.39 KB