Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Metodinės veiklos organizavimo nuostatai 2022 m. 2023-03-10 17:54:26 22.59 KB
Mokyklos nuostatai 2021 m. 2023-03-10 17:54:26 204.58 KB
Tvarkų aprašai
Mokinio uniformos dėvėjimo tvarkos aprašas 2023 m. 2023-10-18 10:53:20 219.02 KB
Mokinių priėmimo į Šakių „Varpo“ mokyklą, paskirstymo į klases ir išvykimo iš mokyklos tvarkos aprašas 2023 m. 2023-10-18 10:53:20 199.32 KB
2022 m. Kolektyvinės sutarties Nr.3 priedas Nr.1 Darbo apmokėjimo sistema 2023-10-18 10:53:20 319.26 KB
Kolektyvinės sutarties Nr. 3 priedas Nr. 1 Darbo apmokėjimo sistema 2023 m. 2023-10-18 10:53:20 325.94 KB
Šakių „Varpo“ mokyklos krizių valdymo tvarkos aprašas 2023 m. 2023-10-18 10:53:20 187.38 KB
Mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarka 2023 m. 2023-10-18 10:53:20 130.65 KB
Šakių „Varpo“ mokyklos mokesčio dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašas 2023 m. 2023-10-18 10:53:20 111.43 KB
Šakių „Varpo“ mokyklos finansinių apskaitos dokumentų ir apskaitos registrų saugojimo tvarka 2023 m. 2023-10-18 10:53:20 143.53 KB
Šakių „Varpo“ mokyklos mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas 2023 m. 2023-10-18 10:53:20 135.02 KB
Šakių „Varpo“ mokyklos pirmosios pagalbos organizavimo mokykloje tvarkos aprašas 2023 m. 2023-10-18 10:53:20 160.67 KB
Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas 2023 m. 2023-10-18 10:53:20 109.8 KB
Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka 2023 m. 2023-10-18 10:53:20 111.43 KB
Šakių „Varpo“ mokyklos mokinių mokymo namuose organizavimo tvarkos aprašas 2023 m. 2023-10-18 10:53:20 133.77 KB
Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas 2023 m. 2023-10-18 10:53:20 189.96 KB
Veiklos kokybės įsivertinimo tvarkos aprašas 2023 m. 2023-10-18 10:53:20 168.57 KB
Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašas 2022 m. 2023-10-18 10:53:20 764.53 KB
Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašas 2021 m. (Logopedai ir specialieji pedagogai) 2023-10-18 10:53:20 208.54 KB
Tarnybinio transporto naudojimo tvarkos aprašas 2021 m. 2023-10-18 10:53:20 710.17 KB
Sprendimas dėl Šakių „Varpo“ mokyklos struktūros pertvarkos 2021 m. 2023-10-18 10:53:20 29.72 KB
Nuotolinio darbo ,,Varpo” mokyklos tvarkos aprašas 2020 m. 2023-10-18 10:53:20 132.08 KB
Mobingo ir psichologinio smurto darbo aplinkoje prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašas 2021 m. 2023-10-18 10:53:20 501.15 KB
Šakių ,,Varpo” mokyklos bendruomenės etikos kodeksas 2020 m. 2023-10-18 10:53:20 226.49 KB
Gabių mokinių ugdymo organizavimo tvarkos aprašas 2020 m. 2023-10-18 10:53:20 159 KB
Sprendimas dėl sutikimo reorganizuoti Šakių rajono Slavikų pagrindinę mokyklą ir reorganizavimo sąlygų paskelbimo 2020 m. 2023-10-18 10:53:20 113.67 KB
Slavikų pagrindinės mokyklos reorganizavimo prijungimo būdu prie Šakių ,,Varpo” mokyklos sąlygų aprašas 2020 m. 2023-10-18 10:53:20 205.39 KB
Mokyklos mokinių turizmo renginių organizavimo tvarkos aprašas 2019 m. 2023-10-18 10:53:20 216.06 KB
Smurto, patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo Šakių ,,Varpo” mokykloje tvarkos aprašas 2017 m. 2023-10-18 10:53:20 154.65 KB
Šakių ,,Varpo” mokyklos bendruomenės narių skatinimo tvarka 2017 m. 2023-10-18 10:53:20 121.45 KB
Kolektyvinė sutartis Nr.3 2023 m. 2023-10-18 10:53:20 702.76 KB
Moksleivių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarka 2023 m. 2023-10-18 10:53:20 142.84 KB
Mokinių, sergančių lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, savirūpos proceso organizavimo tvarkos aprašas 2023-10-18 10:53:20 347.55 KB
Taisyklės
Šakių „Varpo“ mokyklos naudojimosi biblioteka taisyklės 2023 m. 2023-04-05 17:13:21 116.57 KB
Darbo tvarkos taisyklių papildymas 2020 m. 2022-04-14 09:07:49 59.51 KB
Darbo tvarkos taisyklių papildymas 2019 m. 2022-04-14 09:08:13 189.61 KB
Darbo tvarkos taisyklės 2018 m. 2023-03-18 13:58:05 284.34 KB
Mokinių elgesio taisyklės 2017 m. 2023-03-18 13:59:36 144.42 KB
Priėmimas į mokyklą
Dėl mokykloms priskiriamų aptarnavimo teritorijų patvirtinimo pakeitimo 2022 m. 2023-05-17 14:42:50 30.11 KB
Mokinių priėmimo į Šakių „Varpo“ mokyklą, paskirstymo į klases ir išvykimo iš mokyklos tvarkos aprašas 2023 m. 2023-10-18 10:53:20 199.32 KB
Mokykloms priskiriamos aptarnavimo teritorijos 2022 m. 2023-05-17 14:42:50 36.13 KB
Pareigybių aprašymai
Administracijos pareigybių aprašymai
Vyriausiojo finansininko (-ės) pareigybės aprašymas 2023-04-05 17:08:53 114.12 KB
Mokytojų pareigybių aprašymai
Anglų kalbos mokytojo pareigybės aprašymas 2023-03-26 14:09:43 100.84 KB
Biologijos mokytojo pareigybės aprašymas 2023-03-26 14:09:43 101.89 KB
Chemijos mokytojo pareigybės aprašymas 2023-03-26 14:09:43 102.5 KB
Dailės mokytojo pareigybės aprašymas 2023-03-26 14:09:43 102.26 KB
Etikos mokytojo pareigybės aprašymas 2023-03-26 14:09:43 101.78 KB
Fizikos mokytojo pareigybės aprašymas 2023-03-26 14:09:43 102.12 KB
Fizinio mokytojo pareigybės aprašymas 2023-03-26 14:09:43 103.61 KB
Geografijos mokytojo pareigybės aprašymas 2023-03-26 14:09:43 102.54 KB
Informacinių technologijų mokytojo pareigybės aprašymas 2023-03-26 14:09:43 99.88 KB
Istorijos mokytojo pareigybės aprašymas 2023-03-26 14:09:43 101.75 KB
Lietuvių kalbos mokytojo pareigybės aprašymas 2023-03-26 14:09:43 101.8 KB
Matematikos mokytojo pareigybės aprašymas 2023-03-26 14:09:43 101.76 KB
Muzikos mokytojo pareigybės aprašymas 2023-03-26 14:09:43 103.39 KB
Pilietiškumo pagrindų mokytojo pareigybės aprašymas 2023-03-26 14:09:43 102 KB
Pradinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas 2023-03-26 14:09:43 101.45 KB
Priešmokyklinio-ikimokyklinio ugdymo pedagogo pareigybės aprašymas 2023-03-26 14:09:43 102.43 KB
Rusų kalbos mokytojo pareigybės aprašymas 2023-03-26 14:09:43 100.67 KB
Teatro meno mokytojo pareigybės aprašymas 2023-03-26 14:09:43 101.81 KB
Technologijų mokytojo pareigybės aprašymas 2023-03-26 14:09:43 102.14 KB
Tikybos mokytojo pareigybės aprašymas 2023-03-26 14:09:43 101.83 KB
Vokiečių kalbos mokytojo pareigybės aprašymas 2023-03-26 14:09:43 100.8 KB
Žmogaus saugos mokytojo pareigybės aprašymas 2023-03-26 14:09:43 102.27 KB
Techninio personalo pareigybių aprašymai
Aplinkos priežiūros darbininko (ės) pareigybės aprašymas 2023-03-18 11:37:01 101.66 KB
Budėtojo pareigybės aprašymas 2023-03-18 11:37:01 99.44 KB
Direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams pareigybės aprašymas 2023-03-18 11:37:01 110.46 KB
Elektriko pareigybės aprašymas 2023-03-18 11:37:01 104.68 KB
Raštinės vedėjo pareigybės aprašymas 2023-03-18 11:37:01 101.4 KB
Ūkio dalies darbininko pareigybės aprašymas 2023-03-18 11:37:01 100.92 KB
Vairuotojo pareigybės aprašymas 2023-03-18 11:37:01 116.77 KB
Valytojo pareigybės aprašymas 2023-03-18 11:37:01 98.84 KB
Vyriausio virėjo pareigybės aprašymas 2023-03-18 11:37:01 102.91 KB
Virėjo pareigybės aprašymas 2023-03-18 11:37:01 101.98 KB