Dokumentai
Nuostatai Dydis
Metodinės veiklos organizavimo nuostatai 2022 m. 22.59 KB
Mokyklos nuostatai 2021 m. 204.58 KB
Mokinių tarybos nuostatai 171.28 KB
Tvarkų aprašai
Mokinio uniformos dėvėjimo tvarkos aprašas 2023 m. 219.02 KB
Mokinių priėmimo į Šakių „Varpo“ mokyklą, paskirstymo į klases ir išvykimo iš mokyklos tvarkos aprašas 2023 m. 229.76 KB
Šakių „Varpo“ mokyklos krizių valdymo tvarkos aprašas 2023 m. 187.38 KB
Mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarka 2023 m. 130.65 KB
Šakių ,,Varpo" mokyklos ugdomosios veiklos stebėsenos tvarkos aprašas 155.53 KB
Šakių „Varpo“ mokyklos mokesčio dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašas 2023 m. 111.43 KB
Šakių „Varpo“ mokyklos finansinių apskaitos dokumentų ir apskaitos registrų saugojimo tvarka 2023 m. 143.53 KB
Šakių „Varpo“ mokyklos mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas 2023 m. 135.02 KB
Šakių „Varpo“ mokyklos pirmosios pagalbos organizavimo mokykloje tvarkos aprašas 2023 m. 160.67 KB
Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas 2023 m. 109.8 KB
Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka 2023 m. 115.28 KB
Šakių „Varpo“ mokyklos mokinių mokymo namuose organizavimo tvarkos aprašas 2023 m. 133.77 KB
Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas 2023 m. 189.96 KB
Veiklos kokybės įsivertinimo tvarkos aprašas 2023 m. 168.57 KB
Socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 127.43 KB
Moksleivių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarka 2023 m. 215.18 KB
2022 m. gegužės 25 d. Kolektyvinės sutarties Nr.3 priedas Nr.1 Darbo apmokėjimo sistema 310.67 KB
Šakių „Varpo“ mokyklos Kolektyvinė sutartis Nr.3 2022 m. 702.76 KB
Šakių ,,Varpo“ mokyklos Kelionės į darbą ir atgal išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas 125.95 KB
Mokyklos darbuotojų kasmetinių atostogų suteikimo tvarkos aprašas 146.44 KB
Darbuotojų pareigų pažeidimo fiksavimo tyrimo ir darbuotojų įspėjimo dėl įvykdytų pažeidimų tvarkos aprašas 183.6 KB
Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašas 124.59 KB
Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašas 320.54 KB
Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašas 2021 m. (Logopedai ir specialieji pedagogai) 208.54 KB
Mokesčio dydžio už vaikų išlaikymą mokėjimo tvarkos aprašas 130.14 KB
Tarnybinio transporto naudojimo tvarkos aprašas 2021 m. 710.17 KB
Sprendimas dėl Šakių „Varpo“ mokyklos struktūros pertvarkos 2021 m. 29.72 KB
Mobingo ir psichologinio smurto darbo aplinkoje prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašas 2021 m. 501.15 KB
Šakių ,,Varpo” mokyklos bendruomenės etikos kodeksas 2020 m. 226.49 KB
Gabių mokinių ugdymo organizavimo tvarkos aprašas 2020 m. 159 KB
Mokinių, sergančių lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, savirūpos proceso organizavimo tvarkos aprašas 347.55 KB
Nuotolinio darbo ,,Varpo” mokyklos tvarkos aprašas 2020 m. 132.08 KB
Mokyklos mokinių turizmo renginių organizavimo tvarkos aprašas 2019 m. 216.06 KB
Smurto, patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo Šakių ,,Varpo” mokykloje tvarkos aprašas 2017 m. 154.65 KB
Šakių ,,Varpo” mokyklos bendruomenės narių skatinimo tvarka 2017 m. 121.45 KB
Sprendimas dėl sutikimo reorganizuoti Šakių rajono Slavikų pagrindinę mokyklą ir reorganizavimo sąlygų paskelbimo 2020 m. 113.67 KB
Slavikų pagrindinės mokyklos reorganizavimo prijungimo būdu prie Šakių ,,Varpo” mokyklos sąlygų aprašas 2020 m. 205.39 KB
Taisyklės
Mokinio elgesio taisyklės 119.11 KB
Šakių „Varpo“ mokyklos naudojimosi biblioteka taisyklės 2023 m. 116.57 KB
Darbo tvarkos taisyklių papildymas 2020 m. 59.51 KB
Darbo tvarkos taisyklių papildymas 2019 m. 189.61 KB
Darbo tvarkos taisyklės 2018 m. 284.34 KB
Priėmimas į mokyklą
Dėl mokykloms priskiriamų aptarnavimo teritorijų patvirtinimo pakeitimo 2022 m. 30.11 KB
Mokinių priėmimo į Šakių „Varpo“ mokyklą, paskirstymo į klases ir išvykimo iš mokyklos tvarkos aprašas 2023 m. 229.76 KB
Mokykloms priskiriamos aptarnavimo teritorijos 2022 m. 36.13 KB
Pareigybių aprašymai
Administracijos pareigybių aprašymai
Vyriausiojo finansininko (-ės) pareigybės aprašymas 114.12 KB
Mokytojų pareigybių aprašymai
Anglų kalbos mokytojo pareigybės aprašymas 100.84 KB
Biologijos mokytojo pareigybės aprašymas 101.89 KB
Chemijos mokytojo pareigybės aprašymas 102.5 KB
Dailės mokytojo pareigybės aprašymas 102.26 KB
Etikos mokytojo pareigybės aprašymas 101.78 KB
Fizikos mokytojo pareigybės aprašymas 102.12 KB
Fizinio mokytojo pareigybės aprašymas 103.61 KB
Geografijos mokytojo pareigybės aprašymas 102.54 KB
Informacinių technologijų mokytojo pareigybės aprašymas 99.88 KB
Istorijos mokytojo pareigybės aprašymas 101.75 KB
Lietuvių kalbos mokytojo pareigybės aprašymas 101.8 KB
Matematikos mokytojo pareigybės aprašymas 101.76 KB
Muzikos mokytojo pareigybės aprašymas 103.39 KB
Pilietiškumo pagrindų mokytojo pareigybės aprašymas 102 KB
Pradinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas 101.45 KB
Priešmokyklinio-ikimokyklinio ugdymo pedagogo pareigybės aprašymas 102.43 KB
Rusų kalbos mokytojo pareigybės aprašymas 100.67 KB
Teatro meno mokytojo pareigybės aprašymas 101.81 KB
Technologijų mokytojo pareigybės aprašymas 102.14 KB
Tikybos mokytojo pareigybės aprašymas 101.83 KB
Vokiečių kalbos mokytojo pareigybės aprašymas 100.8 KB
Žmogaus saugos mokytojo pareigybės aprašymas 102.27 KB
Techninio personalo pareigybių aprašymai
Aplinkos priežiūros darbininko (ės) pareigybės aprašymas 101.66 KB
Budėtojo pareigybės aprašymas 99.44 KB
Direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams pareigybės aprašymas 110.46 KB
Elektriko pareigybės aprašymas 104.68 KB
Raštinės vedėjo pareigybės aprašymas 101.4 KB
Ūkio dalies darbininko pareigybės aprašymas 100.92 KB
Vairuotojo pareigybės aprašymas 116.77 KB
Valytojo pareigybės aprašymas 98.84 KB
Vyriausio virėjo pareigybės aprašymas 102.91 KB
Virėjo pareigybės aprašymas 101.98 KB
Planavimo dokumentai Dydis
Mokyklos ugdymo planas 2023-2024 m. m. 231.26 KB
Mokyklos veiklos planas 2024 m. 311.65 KB
Strateginis veiklos planas 2022-2024 m. 279.25 KB
Mokyklos veiklos planas 2023 m. 280.08 KB
Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas 2023-2025 m. m. 1.35 MB
Mokyklos veiklos planas 2021 m. 379.66 KB
Mokyklos veiklos planas 2022 m. 387.35 KB
Mokyklos ugdymo planas 2021-2022 m. m. 420.08 KB
Mokyklos veiklos planas 2020 m. 586.32 KB
Mokyklos ugdymo planas 2020–2021 m. m. 421.22 KB
Strateginis veiklos planas 2019–2021 m. 456.08 KB
Mėnesio veiklos planai
Rugsėjo mėnesio veiklos planas 98.72 KB
Spalio mėnesio veiklos planas 103.58 KB
Lapkričio mėnesio veiklos planas 105.8 KB
Gruodžio mėnesio veiklos planas 114.68 KB
Sausio mėnesio veiklos planas 110.19 KB
Vasario mėnesio veiklos planas 117.33 KB
Kovo mėnesio veiklos planas 128.11 KB
Balandžio mėnesio veiklos planas 101.52 KB
Gegužės mėnesio veiklos planas 95.71 KB
Birželio mėnesio veiklos planas 98.62 KB
Veiklos ataskaitos
Šakių ,,Varpo“ mokyklos 2023 m. veiklos ataskaita 261.05 KB
Šakių ,,Varpo“ mokyklos 2022 m. veiklos ataskaita 378.9 KB
Šakių ,,Varpo“ mokyklos 2021 m. veiklos ataskaita 483.08 KB
Šakių ,,Varpo” mokyklos 2020 m. veiklos ataskaita 375.54 KB
Šakių ,,Varpo“ mokyklos 2019 metų veiklos ataskaita 593.23 KB
Metinės vadovo veiklos ataskaitos
Direktoriaus 2023 metų veiklos ataskaita 592.7 KB
Direktoriaus 2022 metų veiklos ataskaita 177.18 KB
Direktoriaus 2021 metų veiklos ataskaita 281.25 KB
Direktoriaus 2020 metų veiklos ataskaita 245.1 KB
Direktoriaus 2019 metų veiklos ataskaita 30.7 KB
Finansinių ataskaitų rinkiniai Dydis
2024 m.
2024 m. I ketvirčio finansinės ataskaitos 1.91 MB
2023 m.
2023 m. I ketvirčio finansinės ataskaitos 1.87 MB
2023 m. II ketvirčio finansinės ataskaitos 3.18 MB
2023 m. III ketvirčio finansinės ataskaitos 1.87 MB
2023 m. IV ketvirčio finansinės ataskaitos 7.26 MB
2022 m.
2022 m. IV ketvirčio finansinės ataskaitos 8.35 MB
2022 m. III ketvirčio finansinės ataskaitos 333.84 KB
2022 m. II ketvirčio finansinės ataskaitos 346.92 KB
2022 m. I ketvirčio finansinės ataskaitos 434.28 KB
2021 m.
2021 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 5.21 MB
2021 m. III ketvirčio finansinės ataskaitos 414 KB
2021 m. II ketvirčio finansinės ataskaitos 421.25 KB
2021 m. I ketvirčio finansinės ataskaitos 441.49 KB
2020 m.
2020 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 4.78 MB
2020 m. III ketvirčio finansinės ataskaitos 426.32 KB
2020 m. II ketvirčio finansinės ataskaitos 429.1 KB
2020 m. I ketvirčio finansinės ataskaitos 424.4 KB
2019 m.
2019 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 4.25 MB
2019 m. III ketvirčio finansinės ataskaitos 225.28 KB
2019 m. II ketvirčio finansinės ataskaitos 193.67 KB
2019 m. I ketvirčio finansinės ataskaitos 183.08 KB
2018 m.
2018 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2.9 MB
2018 m. III ketvirčio finansavimo sumų pasikeitimas 202.53 KB
2018 m. III ketvirčio finansinės būklės ataskaita 311.37 KB
2018 m. III ketvirčio sutrumpintas aiškinamasis raštas 216.26 KB
2018 m. III ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita 483.58 KB
2018 m. II ketvirčio finansavimo sumų pasikeitimas 202.34 KB
2018 m. II ketvirčio finansinės būklės ataskaita 313.19 KB
2018 m. II ketvirčio sutrumpintas aiškinamasis raštas 217 KB
2018 m. II ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita 485.18 KB
2018 m. I ketvirčio finansinės būklės ataskaita 315.18 KB
2018 m. I ketvirčio finansavimo sumų pasikeitimas 205.89 KB
2018 m. I ketvirčio sutrumpintas aiškinamasis raštas 220.96 KB
2018 m. I ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita 488.71 KB
Mokinių maitinimas Dydis
Valgiaraščiai
Šakių ,,Varpo” mokyklos 6-10 m. amžiaus mokinių valgiaraščiai 1.33 MB
Šakių Varpo mokyklos 11 metų ir vyresnio amžiaus mokinių valgiaraščiai 1.37 MB
Šakių ,,Varpo” mokyklos Slavikų mišrios grupės amžiaus ugdytinių valgiaraščiai 1.34 MB
Dokumentai
Dėl mokinių nemokamam maitinimui skirtiems produktams įsigyti skiriamų vienai dienai vienam mokiniui lėšų dydžio nustatymo 160.84 KB
Mokesčio dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašas 112.82 KB
Maitinimo organizavimo Šakių „Varpo“ mokykloje tvarkos aprašas 2021 m. 148.63 KB
Socialinės paramos mokiniams Šakių rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašas 2021 m. 167.99 KB
„Dėl mokesčio dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Šakių rajono savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 136.11 KB
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Dydis
2024 m.
2024 m. I ketv. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos 5.94 MB
2023 m.
2023 m. I ketv. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos 5.41 MB
2023 m. II ketv. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos 5.44 MB
2023 m. III ketv. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos 6.9 MB
2023 m. IV ketv. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos 28.94 MB
2022 m.
2022 m. IV ketv. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos 879.15 KB
2022 m. III ketv. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos 891.96 KB
2022 m. II ketv. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos 0.96 MB
2022 m. I ketv. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos 873.14 KB
2021 m.
2021 m. IV ketv. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos 1.98 MB
2021 m. III ketv. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos 0.97 MB
2021 m. II ketv. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos 715.68 KB
2021 m. I ketv. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos 546.17 KB
2020 m.
2020 m. IV ketv. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos 1.37 MB
2020 m. III ketv. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos 741.71 KB
2020 m. II ketv. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos 568.23 KB
2020 m. I ketv. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos 1.78 MB
2019 m.
2019 m. IV ketv. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos 1.55 MB
2019 m. III ketv. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos 283.79 KB
2019 m. II ketv. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos 292.73 KB
2019 m. I ketv. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos 329.52 KB
2019 m. biudžetas 488.38 KB
2018 m.
2018 m. IV ketv. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos 344.17 KB
2018 m. III ketv. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos 292.49 KB
2018 m. III ketv. išlaidų sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas 244.13 KB
2018 m. II ketv. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos 231.07 KB
2018 m. II ketv. išlaidų sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas 237.94 KB
2018 m. I ketv. išlaidų sąmatų vykdymo aiškinamas raštas 241.11 KB
2018 m. I ketv. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos 251.66 KB
Viešieji pirkimai Dydis
Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašas 320.54 KB
Dėl viešųjų pirkimų komisijos sudarymo 95.49 KB
Viešųjų pirkimų planas 252.45 KB
Mokinių pavėžėjimas Dydis
Maršrutai
Mokyklinio autobuso maršrutai 2023 m. 165.34 KB
Bendrojo ugdymo mokyklų ir Gelgaudiškio ,,Šaltinio“ ugdymo centro mokinių vežiojimo į (iš) mokyklas 2023-2024 m. m. maršrutai 716.18 KB
Korupcijos prevencija Dydis
Dėl mokyklos direktoriaus nusišalinimo priėmimo 100.59 KB
2024-2027 metų Korupcijos prevencijos programa 105.56 KB
2024-2027 metų Korupcijos prevencijos programos planas 120.95 KB
Korupcijos prevencijos programos ataskaita už 2023 m. 86.28 KB
Korupcijos prevencijos programa 108.46 KB
Dėl pareigybių sąrašo tvirtinimo 51.52 KB
Įsakymas dėl atsakingo asmens už korupcijos prevenciją ir kontrolę skyrimo 34.82 KB
Civilinė sauga Dydis
Darbuotojų veiksmų, kilus gaisrui, planas 2021 m. 191.85 KB
Žmonių evakavimo planai 295.23 KB
Vaiko gerovės komisija Dydis
Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas 2023 m. 189.96 KB
Asmens duomenų apsauga Dydis
Asmens duomenų saugumo pažeidimų valdymo tvarkos aprašas 321.19 KB
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės 271.35 KB
Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka 258.29 KB
Vaizdo stebėjimo tvarkos aprašas 376.04 KB
Nuotolinis ugdymas Dydis
Nuotolinio mokymo tvarka 2021–2022 m. m. 237.49 KB
Nuotolinio mokinių ugdymo mokyklos patalpose tvarka 2021 m. 201.93 KB
Nuotolinio mokymo tvarka 2020-2021 m. m. 161.57 KB
Mokyklos išorinis vertinimas Dydis
Šakių „Varpo“ mokyklos išorinio vertinimo trumpoji ataskaita 2017 m. 315.77 KB
Veiklos tobulinimo planas 2018-2020 m. pagal tobulintinus veiklos aspektus po 2017 m. išorinio vertinimo 215.7 KB
Geros mokyklos modelis Dydis
Geros mokyklos modelis 2016-2017 m. m. 154.68 KB
Valstybinės kalbos egzaminas Dydis
Valstybinės kalbos mokėjimo ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų 2023 m. egzaminų tvarkaraštis 180.17 KB
Valstybinės kalbos mokėjimo ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų 2022 m. egzaminų tvarkaraštis 147.94 KB
Egzaminų organizavimas ir vykdymas 251.82 KB
Tvarkaraščiai Dydis
1 – 4 klasių pamokų tvarkaraštis 2023-2024 m. m. 220.66 KB
5 – 8 klasių pamokų tvarkaraštis 2023-2024 m. m 259.58 KB
Neformaliojo ugdymo tvarkaraštis 2023–2024 m. m. 120.45 KB
Mokytojo padėjėjų tvarkaraštis 2023-2024 m. m. 155.45 KB
Slavikų ugdymo skyriaus ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo grupės darbo grafikas 2023-2024 m. m. 83.76 KB
Klasių valandėlių tvarkaraštis 105.49 KB
Laisvos darbo vietos Dydis
Covid-19 Dydis
Pasikeitimai dėl testavimo ugdymo įstaigose 506.83 KB
Po savaitės mokiniai grįžta į klases. Kokių saugumo sąlygų reikės laikytis mokyklose 231.81 KB
Pasirengimas naujiems 2021-2022 mokslo metams 472.38 KB
Ką turėčiau žinot apie vakcinaciją 1 1.25 MB
Ką turėčiau žinot apie vakcinaciją 2 620.28 KB
Covid-19 galimi šalutiniai poveikiai 74.17 KB
Svarbiausia informacija apie vakcinas nuo Covid-19 444.55 KB
Darbo užmokestis Dydis
2024 m.
2024 m. I ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 146.56 KB
2023 m.
2023 m. I ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 199.7 KB
2023 m. II ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 214.71 KB
2023 m. III ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 288.2 KB
2023 m. IV ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 148.95 KB
2022 m.
2022 m. IV ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 200.51 KB
2022 m. III ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 217.29 KB
2022 m. II ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 225.52 KB
2022 m. I ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 224.66 KB
2021 m.
2021 m. II ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 28.2 KB
2021 m. I ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 27.93 KB
2021 m. III ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 213 KB
2021 m. IV ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 698.93 KB
2020 m.
2020 m. IV ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 28.51 KB
2020 m. III ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 27.11 KB
2020 m. II ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 26.38 KB
2020 m. I ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 178.77 KB
2019 m.
2019 m. IV ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 178.76 KB
2019 m. III ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 178.76 KB
2019 m. II ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 178.76 KB
2019 m. I ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 178.77 KB
2018 m.
2018 m. IV ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 178.4 KB
2018 m. III ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 178.77 KB
2018 m. II ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 178.41 KB
2018 m. I ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 203.37 KB
Kokybės krepšelis Dydis
Šakių ,,Varpo” mokyklos projekto ,,Kokybės krepšelio” veiklos tobulinimo planas 939.69 KB
Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 „Kokybės krepšelis“ Šakių rajono savivaldybės administracijos ir Šakių ,,Varpo” mokyklos 2021-12-30 sutartis Nr. S-1/VL-2 482.88 KB
Įsakymas dėl 2021 m. gruodžio 16 d. įsakymo NR. V-85 „Dėl projekto „Kokybės krepšelis“ rengimo ir įgyvendinimo darbo grupės sudarymo“, pakeitimo 36.06 KB
Priešmokyklinio, ikimokyklinio bei mišrių ugdymo grupių skaičiaus nustatymas Dydis
Priešmokyklinio, ikimokyklinio bei mišrių ugdymo grupių skaičiaus nustatymo Priedas 2022-2023 m. m. 16 KB
Sprendimas dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 22 d. sprendimo Nr. T-163 „Dėl bendrojo ugdymo klasių komplektų ir priešmokyklinio, ikimokyklinio bei mišrių ugdymo grupių skaičiaus nustatymo 2022/2023 mokslo metams“ pakeitimo 30.98 KB
Patalpų nuoma Dydis
Dėl Šakių „Varpo“ mokykloje teikiamų paslaugų kainų nustatymo 2022 m. 100.01 KB
Pagalba mokiniams ir tėvams Dydis
Psichologas
Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas 2023 m. 109.8 KB
Specialusis pedagogas
Logopedas
Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašas 2021 m. (Logopedai ir specialieji pedagogai) 208.54 KB
Tarnybinis transportas Dydis
Tarnybinio transporto naudojimo tvarkos aprašas 2021 m. 710.17 KB
1,2 proc. parama Dydis
2022 m. paramos gavimo ir panaudojimo metinės ataskaitos FR0478 formos aiškinamasis raštas 103.63 KB
Informacijos apie per ataskaitinį laikotarpį gautą finansinę ir nefinansinę paramą 131.77 KB
2023 m. paramos gavimo ir panaudojimo metinės ataskaitos FR0478 formos aiškinamasis raštas 491.57 KB
Informacijos apie per ataskaitinį laikotarpį gautą finansinę ir nefinansinę paramą 131.81 KB
Biblioteka Dydis
Šakių „Varpo“ mokyklos naudojimosi biblioteka taisyklės 2023 m. 116.57 KB