Nuostatai
Nuostatai Dydis
Metodinės veiklos organizavimo nuostatai 2022 m. 22.59 KB
Mokyklos nuostatai 2021 m. 204.58 KB
Mokinių tarybos nuostatai 171.28 KB
Tvarkų aprašai
Mokinio uniformos dėvėjimo tvarkos aprašas 2023 m. 219.02 KB
Mokinių priėmimo į Šakių „Varpo“ mokyklą, paskirstymo į klases ir išvykimo iš mokyklos tvarkos aprašas 2023 m. 229.76 KB
Šakių „Varpo“ mokyklos krizių valdymo tvarkos aprašas 2023 m. 187.38 KB
Mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarka 2023 m. 130.65 KB
Šakių ,,Varpo" mokyklos ugdomosios veiklos stebėsenos tvarkos aprašas 155.53 KB
Šakių „Varpo“ mokyklos mokesčio dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašas 2023 m. 111.43 KB
Šakių „Varpo“ mokyklos finansinių apskaitos dokumentų ir apskaitos registrų saugojimo tvarka 2023 m. 143.53 KB
Šakių „Varpo“ mokyklos mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas 2023 m. 135.02 KB
Šakių „Varpo“ mokyklos pirmosios pagalbos organizavimo mokykloje tvarkos aprašas 2023 m. 160.67 KB
Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas 2023 m. 109.8 KB
Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka 2023 m. 115.28 KB
Šakių „Varpo“ mokyklos mokinių mokymo namuose organizavimo tvarkos aprašas 2023 m. 133.77 KB
Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas 2023 m. 189.96 KB
Veiklos kokybės įsivertinimo tvarkos aprašas 2023 m. 168.57 KB
Socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 127.43 KB
Moksleivių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarka 2023 m. 215.18 KB
2022 m. gegužės 25 d. Kolektyvinės sutarties Nr.3 priedas Nr.1 Darbo apmokėjimo sistema 310.67 KB
Šakių „Varpo“ mokyklos Kolektyvinė sutartis Nr.3 2022 m. 702.76 KB
Šakių ,,Varpo“ mokyklos Kelionės į darbą ir atgal išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas 125.95 KB
Mokyklos darbuotojų kasmetinių atostogų suteikimo tvarkos aprašas 146.44 KB
Darbuotojų pareigų pažeidimo fiksavimo tyrimo ir darbuotojų įspėjimo dėl įvykdytų pažeidimų tvarkos aprašas 183.6 KB
Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašas 124.59 KB
Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašas 320.54 KB
Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašas 2021 m. (Logopedai ir specialieji pedagogai) 208.54 KB
Mokesčio dydžio už vaikų išlaikymą mokėjimo tvarkos aprašas 130.14 KB
Tarnybinio transporto naudojimo tvarkos aprašas 2021 m. 710.17 KB
Sprendimas dėl Šakių „Varpo“ mokyklos struktūros pertvarkos 2021 m. 29.72 KB
Mobingo ir psichologinio smurto darbo aplinkoje prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašas 2021 m. 501.15 KB
Šakių ,,Varpo” mokyklos bendruomenės etikos kodeksas 2020 m. 226.49 KB
Gabių mokinių ugdymo organizavimo tvarkos aprašas 2020 m. 159 KB
Mokinių, sergančių lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, savirūpos proceso organizavimo tvarkos aprašas 347.55 KB
Nuotolinio darbo ,,Varpo” mokyklos tvarkos aprašas 2020 m. 132.08 KB
Mokyklos mokinių turizmo renginių organizavimo tvarkos aprašas 2019 m. 216.06 KB
Smurto, patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo Šakių ,,Varpo” mokykloje tvarkos aprašas 2017 m. 154.65 KB
Šakių ,,Varpo” mokyklos bendruomenės narių skatinimo tvarka 2017 m. 121.45 KB
Sprendimas dėl sutikimo reorganizuoti Šakių rajono Slavikų pagrindinę mokyklą ir reorganizavimo sąlygų paskelbimo 2020 m. 113.67 KB
Slavikų pagrindinės mokyklos reorganizavimo prijungimo būdu prie Šakių ,,Varpo” mokyklos sąlygų aprašas 2020 m. 205.39 KB
Taisyklės
Mokinio elgesio taisyklės 119.11 KB
Šakių „Varpo“ mokyklos naudojimosi biblioteka taisyklės 2023 m. 116.57 KB
Darbo tvarkos taisyklių papildymas 2020 m. 59.51 KB
Darbo tvarkos taisyklių papildymas 2019 m. 189.61 KB
Darbo tvarkos taisyklės 2018 m. 284.34 KB
Priėmimas į mokyklą
Dėl mokykloms priskiriamų aptarnavimo teritorijų patvirtinimo pakeitimo 2022 m. 30.11 KB
Mokinių priėmimo į Šakių „Varpo“ mokyklą, paskirstymo į klases ir išvykimo iš mokyklos tvarkos aprašas 2023 m. 229.76 KB
Mokykloms priskiriamos aptarnavimo teritorijos 2022 m. 36.13 KB
Pareigybių aprašymai
Administracijos pareigybių aprašymai
Vyriausiojo finansininko (-ės) pareigybės aprašymas 114.12 KB
Mokytojų pareigybių aprašymai
Anglų kalbos mokytojo pareigybės aprašymas 100.84 KB
Biologijos mokytojo pareigybės aprašymas 101.89 KB
Chemijos mokytojo pareigybės aprašymas 102.5 KB
Dailės mokytojo pareigybės aprašymas 102.26 KB
Etikos mokytojo pareigybės aprašymas 101.78 KB
Fizikos mokytojo pareigybės aprašymas 102.12 KB
Fizinio mokytojo pareigybės aprašymas 103.61 KB
Geografijos mokytojo pareigybės aprašymas 102.54 KB
Informacinių technologijų mokytojo pareigybės aprašymas 99.88 KB
Istorijos mokytojo pareigybės aprašymas 101.75 KB
Lietuvių kalbos mokytojo pareigybės aprašymas 101.8 KB
Matematikos mokytojo pareigybės aprašymas 101.76 KB
Muzikos mokytojo pareigybės aprašymas 103.39 KB
Pilietiškumo pagrindų mokytojo pareigybės aprašymas 102 KB
Pradinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas 101.45 KB
Priešmokyklinio-ikimokyklinio ugdymo pedagogo pareigybės aprašymas 102.43 KB
Rusų kalbos mokytojo pareigybės aprašymas 100.67 KB
Teatro meno mokytojo pareigybės aprašymas 101.81 KB
Technologijų mokytojo pareigybės aprašymas 102.14 KB
Tikybos mokytojo pareigybės aprašymas 101.83 KB
Vokiečių kalbos mokytojo pareigybės aprašymas 100.8 KB
Žmogaus saugos mokytojo pareigybės aprašymas 102.27 KB
Techninio personalo pareigybių aprašymai
Aplinkos priežiūros darbininko (ės) pareigybės aprašymas 101.66 KB
Budėtojo pareigybės aprašymas 99.44 KB
Direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams pareigybės aprašymas 110.46 KB
Elektriko pareigybės aprašymas 104.68 KB
Raštinės vedėjo pareigybės aprašymas 101.4 KB
Ūkio dalies darbininko pareigybės aprašymas 100.92 KB
Vairuotojo pareigybės aprašymas 116.77 KB
Valytojo pareigybės aprašymas 98.84 KB
Vyriausio virėjo pareigybės aprašymas 102.91 KB
Virėjo pareigybės aprašymas 101.98 KB