Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Metodinės veiklos organizavimo nuostatai 2022 m. 2023-03-10 17:54:26 22.59 KB
Mokyklos nuostatai 2021 m. 2023-03-10 17:54:26 204.58 KB
Tvarkų aprašai
Mokinio uniformos dėvėjimo tvarkos aprašas 2023 m. 2023-05-17 14:41:25 219.02 KB
Mokinių priėmimo į Šakių „Varpo“ mokyklą, paskirstymo į klases ir išvykimo iš mokyklos tvarkos aprašas 2023 m. 2023-05-17 14:42:50 199.32 KB
Kolektyvinės sutarties Nr. 3 priedas Nr. 1 Darbo apmokėjimo sistema 2023 m. 2023-05-17 14:41:25 325.94 KB
Šakių „Varpo“ mokyklos krizių valdymo tvarkos aprašas 2023 m. 2023-05-17 14:41:25 187.38 KB
Mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarka 2023 m. 2023-05-17 14:41:25 130.65 KB
Šakių „Varpo“ mokyklos mokesčio dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašas 2023 m. 2023-05-17 14:41:25 111.43 KB
Šakių „Varpo“ mokyklos finansinių apskaitos dokumentų ir apskaitos registrų saugojimo tvarka 2023 m. 2023-05-17 14:41:25 143.53 KB
Šakių „Varpo“ mokyklos mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas 2023 m. 2023-05-17 14:41:25 135.02 KB
Šakių „Varpo“ mokyklos pirmosios pagalbos organizavimo mokykloje tvarkos aprašas 2023 m. 2023-05-17 14:41:25 160.67 KB
Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas 2023 m. 2023-05-17 14:41:25 109.8 KB
Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka 2023 m. 2023-05-17 14:41:25 111.43 KB
Šakių „Varpo“ mokyklos mokinių mokymo namuose organizavimo tvarkos aprašas 2023 m. 2023-05-17 14:41:25 133.77 KB
Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas 2023 m. 2023-05-17 14:41:25 189.96 KB
Veiklos kokybės įsivertinimo tvarkos aprašas 2023 m. 2023-05-17 14:41:25 168.57 KB
Šakių „Varpo“ mokyklos Kolektyvinė sutartis Nr.3 2022 m. 2023-05-17 14:41:25 711.15 KB
Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašas 2022 m. 2023-05-17 14:41:25 764.53 KB
Moksleivių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarka 2022 m. 2023-05-17 14:41:25 146.66 KB
Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašas 2021 m. (Logopedai ir specialieji pedagogai) 2023-05-17 14:41:25 208.54 KB
Tarnybinio transporto naudojimo tvarkos aprašas 2021 m. 2023-05-17 14:41:25 710.17 KB
Sprendimas dėl Šakių „Varpo“ mokyklos struktūros pertvarkos 2021 m. 2023-05-17 14:41:26 29.72 KB
Mobingo ir psichologinio smurto darbo aplinkoje prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašas 2021 m. 2023-05-17 14:41:26 501.15 KB
Nuotolinio darbo ,,Varpo” mokyklos tvarkos aprašas 2020 m. 2023-05-17 14:41:26 132.08 KB
Šakių ,,Varpo” mokyklos bendruomenės etikos kodeksas 2020 m. 2023-05-17 14:41:26 226.49 KB
Gabių mokinių ugdymo organizavimo tvarkos aprašas 2020 m. 2023-05-17 14:41:26 159 KB
Sprendimas dėl sutikimo reorganizuoti Šakių rajono Slavikų pagrindinę mokyklą ir reorganizavimo sąlygų paskelbimo 2020 m. 2023-05-17 14:41:26 113.67 KB
Slavikų pagrindinės mokyklos reorganizavimo prijungimo būdu prie Šakių ,,Varpo” mokyklos sąlygų aprašas 2020 m. 2023-05-17 14:41:26 205.39 KB
Mokyklos mokinių turizmo renginių organizavimo tvarkos aprašas 2019 m. 2023-05-17 14:41:26 216.06 KB
Šakių ,,Varpo” mokyklos Kolektyvinė sutartis Nr. 2; 2018 m. 2023-05-17 14:41:26 333.71 KB
Smurto, patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo Šakių ,,Varpo” mokykloje tvarkos aprašas 2017 m. 2023-05-17 14:41:26 154.65 KB
Šakių ,,Varpo” mokyklos bendruomenės narių skatinimo tvarka 2017 m. 2023-05-17 14:41:26 121.45 KB
Taisyklės
Šakių „Varpo“ mokyklos naudojimosi biblioteka taisyklės 2023 m. 2023-04-05 17:13:21 116.57 KB
Darbo tvarkos taisyklių papildymas 2020 m. 2022-04-14 09:07:49 59.51 KB
Darbo tvarkos taisyklių papildymas 2019 m. 2022-04-14 09:08:13 189.61 KB
Darbo tvarkos taisyklės 2018 m. 2023-03-18 13:58:05 284.34 KB
Mokinių elgesio taisyklės 2017 m. 2023-03-18 13:59:36 144.42 KB
Priėmimas į mokyklą
Mokinių priėmimo į Šakių „Varpo“ mokyklą, paskirstymo į klases ir išvykimo iš mokyklos tvarkos aprašas 2023 m. 2023-05-17 14:42:50 199.32 KB
Dėl mokykloms priskiriamų aptarnavimo teritorijų patvirtinimo pakeitimo 2022 m. 2023-05-17 14:42:50 30.11 KB
Mokykloms priskiriamos aptarnavimo teritorijos 2022 m. 2023-05-17 14:42:50 36.13 KB
Pareigybių aprašymai
Administracijos pareigybių aprašymai
Vyriausiojo finansininko (-ės) pareigybės aprašymas 2023-04-05 17:08:53 114.12 KB
Mokytojų pareigybių aprašymai
Anglų kalbos mokytojo pareigybės aprašymas 2023-03-26 14:09:43 100.84 KB
Biologijos mokytojo pareigybės aprašymas 2023-03-26 14:09:43 101.89 KB
Chemijos mokytojo pareigybės aprašymas 2023-03-26 14:09:43 102.5 KB
Dailės mokytojo pareigybės aprašymas 2023-03-26 14:09:43 102.26 KB
Etikos mokytojo pareigybės aprašymas 2023-03-26 14:09:43 101.78 KB
Fizikos mokytojo pareigybės aprašymas 2023-03-26 14:09:43 102.12 KB
Fizinio mokytojo pareigybės aprašymas 2023-03-26 14:09:43 103.61 KB
Geografijos mokytojo pareigybės aprašymas 2023-03-26 14:09:43 102.54 KB
Informacinių technologijų mokytojo pareigybės aprašymas 2023-03-26 14:09:43 99.88 KB
Istorijos mokytojo pareigybės aprašymas 2023-03-26 14:09:43 101.75 KB
Lietuvių kalbos mokytojo pareigybės aprašymas 2023-03-26 14:09:43 101.8 KB
Matematikos mokytojo pareigybės aprašymas 2023-03-26 14:09:43 101.76 KB
Muzikos mokytojo pareigybės aprašymas 2023-03-26 14:09:43 103.39 KB
Pilietiškumo pagrindų mokytojo pareigybės aprašymas 2023-03-26 14:09:43 102 KB
Pradinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas 2023-03-26 14:09:43 101.45 KB
Priešmokyklinio-ikimokyklinio ugdymo pedagogo pareigybės aprašymas 2023-03-26 14:09:43 102.43 KB
Rusų kalbos mokytojo pareigybės aprašymas 2023-03-26 14:09:43 100.67 KB
Teatro meno mokytojo pareigybės aprašymas 2023-03-26 14:09:43 101.81 KB
Technologijų mokytojo pareigybės aprašymas 2023-03-26 14:09:43 102.14 KB
Tikybos mokytojo pareigybės aprašymas 2023-03-26 14:09:43 101.83 KB
Vokiečių kalbos mokytojo pareigybės aprašymas 2023-03-26 14:09:43 100.8 KB
Žmogaus saugos mokytojo pareigybės aprašymas 2023-03-26 14:09:43 102.27 KB
Techninio personalo pareigybių aprašymai
Aplinkos priežiūros darbininko (ės) pareigybės aprašymas 2023-03-18 11:37:01 101.66 KB
Budėtojo pareigybės aprašymas 2023-03-18 11:37:01 99.44 KB
Direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams pareigybės aprašymas 2023-03-18 11:37:01 110.46 KB
Elektriko pareigybės aprašymas 2023-03-18 11:37:01 104.68 KB
Raštinės vedėjo pareigybės aprašymas 2023-03-18 11:37:01 101.4 KB
Ūkio dalies darbininko pareigybės aprašymas 2023-03-18 11:37:01 100.92 KB
Vairuotojo pareigybės aprašymas 2023-03-18 11:37:01 116.77 KB
Valytojo pareigybės aprašymas 2023-03-18 11:37:01 98.84 KB
Vyriausio virėjo pareigybės aprašymas 2023-03-18 11:37:01 102.91 KB
Virėjo pareigybės aprašymas 2023-03-18 11:37:01 101.98 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Strateginis veiklos planas 2022-2024 m. 2023-03-18 13:44:46 279.25 KB
Mokyklos ugdymo planas 2022-2023 m. m. 2023-03-18 13:44:46 324.54 KB
Mokyklos veiklos planas 2023 m. 2023-03-18 13:44:46 280.08 KB
Mokyklos veiklos planas 2022 m. 2023-03-18 13:44:46 387.35 KB
Mokyklos ugdymo planas 2021-2022 m. m. 2023-03-18 13:44:46 420.08 KB
Mokyklos veiklos planas 2021 m. 2023-03-18 13:44:46 379.66 KB
Mokyklos ugdymo planas 2020–2021 m. m. 2023-03-18 13:44:46 421.22 KB
Mokyklos veiklos planas 2020 m. 2023-03-18 13:44:46 586.32 KB
Strateginis veiklos planas 2019–2021 m. 2023-03-18 13:44:46 456.08 KB
Mėnesio veiklos planai
Gegužės mėnesio veiklos planas 124.91 KB
Veiklos ataskaitos
Šakių ,,Varpo“ mokyklos 2022 m. veiklos ataskaita 2023-03-18 13:40:52 378.9 KB
Šakių ,,Varpo“ mokyklos 2021 m. veiklos ataskaita 2023-03-18 13:40:52 483.08 KB
Šakių ,,Varpo” mokyklos 2020 m. veiklos ataskaita 2023-03-18 13:40:52 375.54 KB
Šakių ,,Varpo“ mokyklos 2019 metų veiklos ataskaita 2023-03-18 13:40:52 593.23 KB
Metinės vadovo veiklos ataskaitos
Direktoriaus 2022 metų veiklos ataskaita 2023-03-18 13:34:58 177.18 KB
Direktoriaus 2021 metų veiklos ataskaita 2023-03-18 13:34:58 281.25 KB
Direktoriaus 2020 metų veiklos ataskaita 2023-03-18 13:34:58 245.1 KB
Direktoriaus 2019 metų veiklos ataskaita 2023-03-18 13:34:58 30.7 KB
Finansinių ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2022 m.
2022 m. IV ketvirčio finansinės ataskaitos 2023-03-22 11:53:15 8.35 MB
2022 m. III ketvirčio finansinės ataskaitos 2023-03-22 11:53:15 333.84 KB
2022 m. II ketvirčio finansinės ataskaitos 2023-03-22 11:53:15 346.92 KB
2022 m. I ketvirčio finansinės ataskaitos 2023-03-22 11:53:15 434.28 KB
2021 m.
2021 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-03-02 10:42:42 5.21 MB
2021 m. III ketvirčio finansinės ataskaitos 2022-04-15 18:00:01 414 KB
2021 m. II ketvirčio finansinės ataskaitos 2022-04-15 18:00:01 421.25 KB
2021 m. I ketvirčio finansinės ataskaitos 2022-04-15 18:00:01 441.49 KB
2020 m.
2020 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-03-02 10:43:05 4.78 MB
2020 m. III ketvirčio finansinės ataskaitos 2022-04-15 18:01:16 426.32 KB
2020 m. II ketvirčio finansinės ataskaitos 2022-04-15 18:01:33 429.1 KB
2020 m. I ketvirčio finansinės ataskaitos 2022-04-15 18:01:57 424.4 KB
2019 m.
2019 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-03-02 10:43:30 4.25 MB
2019 m. III ketvirčio finansinės ataskaitos 2022-04-15 18:53:22 225.28 KB
2019 m. II ketvirčio finansinės ataskaitos 2022-04-15 18:53:22 193.67 KB
2019 m. I ketvirčio finansinės ataskaitos 2022-04-15 18:53:23 183.08 KB
2018 m.
2018 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-03-02 10:44:32 2.9 MB
2018 m. III ketvirčio finansavimo sumų pasikeitimas 2022-04-15 18:59:13 202.53 KB
2018 m. III ketvirčio finansinės būklės ataskaita 2022-04-15 18:59:21 311.37 KB
2018 m. III ketvirčio sutrumpintas aiškinamasis raštas 2022-04-15 18:59:32 216.26 KB
2018 m. III ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita 2022-04-15 18:59:55 483.58 KB
2018 m. II ketvirčio finansavimo sumų pasikeitimas 2022-04-15 19:00:23 202.34 KB
2018 m. II ketvirčio finansinės būklės ataskaita 2022-04-15 19:00:38 313.19 KB
2018 m. II ketvirčio sutrumpintas aiškinamasis raštas 2022-04-15 19:00:48 217 KB
2018 m. II ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita 2022-04-15 19:00:58 485.18 KB
2018 m. I ketvirčio finansinės būklės ataskaita 2022-04-15 19:01:52 315.18 KB
2018 m. I ketvirčio finansavimo sumų pasikeitimas 2022-04-15 19:01:59 205.89 KB
2018 m. I ketvirčio sutrumpintas aiškinamasis raštas 2022-04-15 19:02:08 220.96 KB
2018 m. I ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita 2022-04-15 19:03:57 488.71 KB
2017 m.
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Valgiaraščiai
Šakių ,,Varpo” mokyklos 11 metų ir vyresnio amžiaus mokinių valgiaraščiai 2022-04-11 2023-03-01 21:33:41 1.68 MB
Šakių ,,Varpo” mokyklos 6-10 m. amžiaus mokinių valgiaraščiai 2021-2022 m. m. 2023-03-01 21:33:41 1.81 MB
Šakių ,,Varpo” mokyklos 11 metų ir vyresnio amžiaus mokinių valgiaraščiai 2021-2022 m. m. 2023-03-01 21:33:41 1.79 MB
Šakių ,,Varpo” mokyklos 4-7 m. ugdytinių, Šakių ,,Varpo” mokyklos Slavikų mišrios grupės amžiaus ugdytinių valgiaraščiai 2021-2022 m. m. 2023-03-01 21:33:41 1.32 MB
Sintautų pagrindinės mokyklos 11 metų ir vyresnio amžiaus mokinių valgiaraščiai 2021-2022 m. m. 2023-03-01 21:33:41 825.98 KB
Dokumentai
Dėl mokinių nemokamam maitinimui skirtiems produktams įsigyti skiriamų vienai dienai vienam mokiniui lėšų dydžio nustatymo 2022-12-30 Nr. AT-1231 2023-03-01 21:36:28 18.88 KB
Įsakymas dėl valgiaraščių tvirtinimo 2021 m. 2023-03-01 21:36:28 36.22 KB
Mokesčio dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašas 2021 m. 2023-03-01 21:36:28 140.95 KB
Maitinimo organizavimo Šakių „Varpo“ mokykloje tvarkos aprašas 2021 m. 2023-03-01 21:36:28 148.63 KB
Dėl mokinių nemokamam maitinimui skirtiems produktams įsigyti skiriamų vienai dienai vienam mokiniui lėšų dydžio nustatymo 2021 m. 2023-03-01 21:36:28 162.8 KB
Socialinės paramos mokiniams Šakių rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašas 2021 m. 2023-03-01 21:36:28 167.99 KB
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2022 m.
2022 m. IV ketv. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos 2023-03-22 11:55:22 879.15 KB
2022 m. III ketv. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos 2023-03-22 11:55:22 891.96 KB
2022 m. II ketv. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos 2023-03-22 11:55:22 0.96 MB
2022 m. I ketv. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos 2023-03-22 11:55:22 873.14 KB
2021 m.
2021 m. IV ketv. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos 2023-04-15 12:58:58 1.98 MB
2021 m. III ketv. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos 2023-04-15 12:58:58 0.97 MB
2021 m. II ketv. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos 2023-04-15 12:58:58 715.68 KB
2021 m. I ketv. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos 2023-04-15 12:58:58 546.17 KB
2020 m.
2020 m. IV ketv. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos 2022-04-15 19:23:24 1.37 MB
2020 m. III ketv. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos 2022-04-15 19:23:50 741.71 KB
2020 m. II ketv. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos 2022-04-15 19:24:02 568.23 KB
2020 m. I ketv. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos 2022-04-15 19:24:20 1.78 MB
2019 m.
2019 m. biudžetas 2022-04-15 19:26:10 488.38 KB
2019 m. IV ketv. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos 2022-04-15 19:26:20 1.55 MB
2019 m. III ketv. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos 2022-04-15 19:26:35 283.79 KB
2019 m. II ketv. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos 2022-04-15 19:26:48 292.73 KB
2019 m. I ketv. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos 2022-04-15 19:26:58 329.52 KB
2018 m.
2018 m. IV ketv. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos 2022-04-15 19:29:38 344.17 KB
2018 m. III ketv. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos 2022-04-15 19:27:27 292.49 KB
2018 m. III ketv. išlaidų sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas 2022-04-15 19:27:36 244.13 KB
2018 m. II ketv. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos 2022-04-15 19:27:50 231.07 KB
2018 m. II ketv. išlaidų sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas 2022-04-15 19:27:59 237.94 KB
2018 m. I ketv. išlaidų sąmatų vykdymo aiškinamas raštas 2022-04-15 19:28:08 241.11 KB
2018 m. I ketv. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos 2022-04-15 19:28:18 251.66 KB
2017 m.
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Viešųjų pirkimų planas 2022 m. 2023-03-16 14:51:22 57.42 KB
Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašas 2022 m. 2023-05-17 14:41:25 764.53 KB
Mokinių pavėžėjimas Atnaujinta Dydis
Maršrutai
Mokyklinio autobuso maršrutai 2022 m. 2023-03-01 22:04:33 24.54 KB
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
2020-2022 metų korupcijos prevencijos programa 2023-03-10 18:00:04 17.77 KB
Civilinė sauga Atnaujinta Dydis
Darbuotojų veiksmų, kilus gaisrui, planas 2021 m. 2023-03-16 14:48:58 191.85 KB
Vaiko gerovės komisija Atnaujinta Dydis
Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas 2023 m. 2023-05-17 14:41:25 189.96 KB
Asmens duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2018 m. 2023-03-18 13:58:57 236.91 KB
Asmens duomenų apsauga vykdant Šakių „Varpo“ mokyklos nuotolinį mokymąsi 2022-04-14 10:15:40 188.82 KB
Nuotolinis ugdymas Atnaujinta Dydis
Nuotolinio mokymo tvarka 2021–2022 m. m. 2022-04-14 09:18:04 237.49 KB
Nuotolinio mokinių ugdymo mokyklos patalpose tvarka 2021 m. 2022-04-14 09:18:13 201.93 KB
Nuotolinio mokymo tvarka 2020-2021 m. m. 2023-05-17 14:49:46 161.57 KB
Mokyklos išorinis vertinimas Atnaujinta Dydis
Šakių „Varpo“ mokyklos išorinio vertinimo trumpoji ataskaita 2017 m. 2023-03-18 13:42:22 315.77 KB
Veiklos tobulinimo planas 2018-2020 m. pagal tobulintinus veiklos aspektus po 2017 m. išorinio vertinimo 2022-04-14 09:29:44 215.7 KB
Geros mokyklos modelis Atnaujinta Dydis
Geros mokyklos modelis 2016-2017 m. m. 2022-04-14 09:40:14 154.68 KB
Valstybinės kalbos egzaminas Atnaujinta Dydis
Valstybinės kalbos mokėjimo ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų 2023 m. egzaminų tvarkaraštis 2023-03-18 14:08:46 180.17 KB
Valstybinės kalbos mokėjimo ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų 2022 m. egzaminų tvarkaraštis 2023-03-18 14:08:46 147.94 KB
Egzaminų organizavimas ir vykdymas 2022-04-14 10:09:24 251.82 KB
Tvarkaraščiai Atnaujinta Dydis
Neformaliojo ugdymo tvarkaraštis 2022–2023 m. m. 2023-05-12 12:57:29 92.45 KB
1 – 4 klasių pamokų tvarkaraštis 2022-2023 m. m. 2023-05-12 12:32:11 231.79 KB
5 – 8 klasių pamokų tvarkaraštis 2022-2023 m. m. 2023-05-12 12:49:08 256.06 KB
Kokybės krepšelio projekto konsultacijų mokymosi sunkumų turintiems mokiniams tvarkaraštis 2022-2023 m. 2023-05-15 14:43:56 147.4 KB
Slavikų ugdymo skyriaus ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo grupės darbo grafikas 2022-2023 m. m. 2023-03-22 15:50:00 85.87 KB
Mokytojo padėjėjų tvarkaraštis 2022-2023 m. m. 160.81 KB
Laisvos darbo vietos Atnaujinta Dydis
Covid-19 Atnaujinta Dydis
Pasikeitimai dėl testavimo ugdymo įstaigose 2022-04-14 17:44:00 506.83 KB
Po savaitės mokiniai grįžta į klases. Kokių saugumo sąlygų reikės laikytis mokyklose 2022-04-14 19:51:37 231.81 KB
Pasirengimas naujiems 2021-2022 mokslo metams 2022-04-14 19:51:38 472.38 KB
Ką turėčiau žinot apie vakcinaciją 1 2022-04-14 19:51:38 1.25 MB
Ką turėčiau žinot apie vakcinaciją 2 2022-04-14 19:51:39 620.28 KB
Covid-19 galimi šalutiniai poveikiai 2022-04-14 19:51:39 74.17 KB
Svarbiausia informacija apie vakcinas nuo Covid-19 2022-04-14 19:51:39 444.55 KB
Darbo užmokestis Atnaujinta Dydis
2021 m.
2021 m. IV ketvirčio vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio ataskaita 2022-04-19 09:21:14 109.11 KB
2021 m. II ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2022-04-19 09:21:26 28.2 KB
2021 m. I ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2022-04-19 09:21:39 27.93 KB
2020 m.
2020 m. IV ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2022-04-19 09:21:50 28.51 KB
2020 m. III ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2022-04-19 09:41:35 27.11 KB
2020 m. II ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2022-04-19 09:41:55 26.38 KB
2020 m. I ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2022-04-19 09:42:04 178.77 KB
2019 m.
2019 m. IV ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2022-04-19 09:42:13 178.76 KB
2019 m. III ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2022-04-19 09:42:24 178.76 KB
2019 m. II ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2022-04-19 09:42:33 178.76 KB
2019 m. I ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2022-04-19 09:42:40 178.77 KB
2018 m.
2018 m. IV ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2022-04-19 09:42:54 178.4 KB
2018 m. III ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2022-04-19 09:43:08 178.77 KB
2018 m. II ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2022-04-19 09:46:23 178.41 KB
2018 m. I ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2022-04-19 09:43:30 203.37 KB
2017 m.
Kokybės krepšelis Atnaujinta Dydis
Šakių ,,Varpo” mokyklos projekto ,,Kokybės krepšelio” veiklos tobulinimo planas 2023-03-26 13:37:16 939.69 KB
Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 „Kokybės krepšelis“ Šakių rajono savivaldybės administracijos ir Šakių ,,Varpo” mokyklos 2021-12-30 sutartis Nr. S-1/VL-2 2023-03-26 13:37:16 482.88 KB
Įsakymas dėl 2021 m. gruodžio 16 d. įsakymo NR. V-85 „Dėl projekto „Kokybės krepšelis“ rengimo ir įgyvendinimo darbo grupės sudarymo“, pakeitimo 2023-03-27 12:15:57 36.06 KB
Kokybės krepšelio projekto konsultacijų mokymosi sunkumų turintiems mokiniams tvarkaraštis 2022-2023 m. 2023-05-15 14:43:56 147.4 KB
Priešmokyklinio, ikimokyklinio bei mišrių ugdymo grupių skaičiaus nustatymas Atnaujinta Dydis
Priešmokyklinio, ikimokyklinio bei mišrių ugdymo grupių skaičiaus nustatymo Priedas 2022-2023 m. m. 2023-03-01 20:48:40 16 KB
Sprendimas dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 22 d. sprendimo Nr. T-163 „Dėl bendrojo ugdymo klasių komplektų ir priešmokyklinio, ikimokyklinio bei mišrių ugdymo grupių skaičiaus nustatymo 2022/2023 mokslo metams“ pakeitimo 30.98 KB
Patalpų nuoma Atnaujinta Dydis
Dėl Šakių „Varpo“ mokykloje teikiamų paslaugų kainų nustatymo 2022 m. 2023-03-01 21:52:09 100.01 KB
Pagalba mokiniams ir tėvams Atnaujinta Dydis
Psichologas
Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas 2023 m. 2023-05-17 14:41:25 109.8 KB
Specialusis pedagogas
Logopedas
Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašas 2021 m. (Logopedai ir specialieji pedagogai) 2023-05-17 14:41:25 208.54 KB
Tarnybinis transportas Atnaujinta Dydis
Tarnybinio transporto naudojimo tvarkos aprašas 2021 m. 2023-05-17 14:41:25 710.17 KB
1,2 proc. parama Atnaujinta Dydis
2022 m. paramos gavimo ir panaudojimo metinės ataskaitos FR0478 formos aiškinamasis raštas 2023-03-18 10:14:03 103.63 KB
Informacijos apie per ataskaitinį laikotarpį gautą finansinę ir nefinansinę paramą 2023-03-18 10:14:03 131.77 KB
Biblioteka Atnaujinta Dydis
Šakių „Varpo“ mokyklos naudojimosi biblioteka taisyklės 2023 m. 2023-04-05 17:13:21 116.57 KB