Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Metodinės veiklos organizavimo nuostatai 2022 m. 2023-03-10 17:54:26 22.59 KB
Mokyklos nuostatai 2021 m. 2023-03-10 17:54:26 204.58 KB
Tvarkų aprašai
Mokinio uniformos dėvėjimo tvarkos aprašas 2023 m. 2023-10-18 10:53:20 219.02 KB
Mokinių priėmimo į Šakių „Varpo“ mokyklą, paskirstymo į klases ir išvykimo iš mokyklos tvarkos aprašas 2023 m. 2023-10-18 10:53:20 199.32 KB
2022 m. Kolektyvinės sutarties Nr.3 priedas Nr.1 Darbo apmokėjimo sistema 2023-10-18 10:53:20 319.26 KB
Kolektyvinės sutarties Nr. 3 priedas Nr. 1 Darbo apmokėjimo sistema 2023 m. 2023-10-18 10:53:20 325.94 KB
Šakių „Varpo“ mokyklos krizių valdymo tvarkos aprašas 2023 m. 2023-10-18 10:53:20 187.38 KB
Mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarka 2023 m. 2023-10-18 10:53:20 130.65 KB
Šakių „Varpo“ mokyklos mokesčio dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašas 2023 m. 2023-10-18 10:53:20 111.43 KB
Šakių „Varpo“ mokyklos finansinių apskaitos dokumentų ir apskaitos registrų saugojimo tvarka 2023 m. 2023-10-18 10:53:20 143.53 KB
Šakių „Varpo“ mokyklos mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas 2023 m. 2023-10-18 10:53:20 135.02 KB
Šakių „Varpo“ mokyklos pirmosios pagalbos organizavimo mokykloje tvarkos aprašas 2023 m. 2023-10-18 10:53:20 160.67 KB
Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas 2023 m. 2023-10-18 10:53:20 109.8 KB
Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka 2023 m. 2023-10-18 10:53:20 111.43 KB
Šakių „Varpo“ mokyklos mokinių mokymo namuose organizavimo tvarkos aprašas 2023 m. 2023-10-18 10:53:20 133.77 KB
Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas 2023 m. 2023-10-18 10:53:20 189.96 KB
Veiklos kokybės įsivertinimo tvarkos aprašas 2023 m. 2023-10-18 10:53:20 168.57 KB
Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašas 2022 m. 2023-10-18 10:53:20 764.53 KB
Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašas 2021 m. (Logopedai ir specialieji pedagogai) 2023-10-18 10:53:20 208.54 KB
Tarnybinio transporto naudojimo tvarkos aprašas 2021 m. 2023-10-18 10:53:20 710.17 KB
Sprendimas dėl Šakių „Varpo“ mokyklos struktūros pertvarkos 2021 m. 2023-10-18 10:53:20 29.72 KB
Nuotolinio darbo ,,Varpo” mokyklos tvarkos aprašas 2020 m. 2023-10-18 10:53:20 132.08 KB
Mobingo ir psichologinio smurto darbo aplinkoje prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašas 2021 m. 2023-10-18 10:53:20 501.15 KB
Šakių ,,Varpo” mokyklos bendruomenės etikos kodeksas 2020 m. 2023-10-18 10:53:20 226.49 KB
Gabių mokinių ugdymo organizavimo tvarkos aprašas 2020 m. 2023-10-18 10:53:20 159 KB
Sprendimas dėl sutikimo reorganizuoti Šakių rajono Slavikų pagrindinę mokyklą ir reorganizavimo sąlygų paskelbimo 2020 m. 2023-10-18 10:53:20 113.67 KB
Slavikų pagrindinės mokyklos reorganizavimo prijungimo būdu prie Šakių ,,Varpo” mokyklos sąlygų aprašas 2020 m. 2023-10-18 10:53:20 205.39 KB
Mokyklos mokinių turizmo renginių organizavimo tvarkos aprašas 2019 m. 2023-10-18 10:53:20 216.06 KB
Smurto, patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo Šakių ,,Varpo” mokykloje tvarkos aprašas 2017 m. 2023-10-18 10:53:20 154.65 KB
Šakių ,,Varpo” mokyklos bendruomenės narių skatinimo tvarka 2017 m. 2023-10-18 10:53:20 121.45 KB
Kolektyvinė sutartis Nr.3 2023 m. 2023-10-18 10:53:20 702.76 KB
Moksleivių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarka 2023 m. 2023-10-18 10:53:20 142.84 KB
Mokinių, sergančių lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, savirūpos proceso organizavimo tvarkos aprašas 2023-10-18 10:53:20 347.55 KB
Taisyklės
Šakių „Varpo“ mokyklos naudojimosi biblioteka taisyklės 2023 m. 2023-04-05 17:13:21 116.57 KB
Darbo tvarkos taisyklių papildymas 2020 m. 2022-04-14 09:07:49 59.51 KB
Darbo tvarkos taisyklių papildymas 2019 m. 2022-04-14 09:08:13 189.61 KB
Darbo tvarkos taisyklės 2018 m. 2023-03-18 13:58:05 284.34 KB
Mokinių elgesio taisyklės 2017 m. 2023-03-18 13:59:36 144.42 KB
Priėmimas į mokyklą
Dėl mokykloms priskiriamų aptarnavimo teritorijų patvirtinimo pakeitimo 2022 m. 2023-05-17 14:42:50 30.11 KB
Mokinių priėmimo į Šakių „Varpo“ mokyklą, paskirstymo į klases ir išvykimo iš mokyklos tvarkos aprašas 2023 m. 2023-10-18 10:53:20 199.32 KB
Mokykloms priskiriamos aptarnavimo teritorijos 2022 m. 2023-05-17 14:42:50 36.13 KB
Pareigybių aprašymai
Administracijos pareigybių aprašymai
Vyriausiojo finansininko (-ės) pareigybės aprašymas 2023-04-05 17:08:53 114.12 KB
Mokytojų pareigybių aprašymai
Anglų kalbos mokytojo pareigybės aprašymas 2023-03-26 14:09:43 100.84 KB
Biologijos mokytojo pareigybės aprašymas 2023-03-26 14:09:43 101.89 KB
Chemijos mokytojo pareigybės aprašymas 2023-03-26 14:09:43 102.5 KB
Dailės mokytojo pareigybės aprašymas 2023-03-26 14:09:43 102.26 KB
Etikos mokytojo pareigybės aprašymas 2023-03-26 14:09:43 101.78 KB
Fizikos mokytojo pareigybės aprašymas 2023-03-26 14:09:43 102.12 KB
Fizinio mokytojo pareigybės aprašymas 2023-03-26 14:09:43 103.61 KB
Geografijos mokytojo pareigybės aprašymas 2023-03-26 14:09:43 102.54 KB
Informacinių technologijų mokytojo pareigybės aprašymas 2023-03-26 14:09:43 99.88 KB
Istorijos mokytojo pareigybės aprašymas 2023-03-26 14:09:43 101.75 KB
Lietuvių kalbos mokytojo pareigybės aprašymas 2023-03-26 14:09:43 101.8 KB
Matematikos mokytojo pareigybės aprašymas 2023-03-26 14:09:43 101.76 KB
Muzikos mokytojo pareigybės aprašymas 2023-03-26 14:09:43 103.39 KB
Pilietiškumo pagrindų mokytojo pareigybės aprašymas 2023-03-26 14:09:43 102 KB
Pradinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas 2023-03-26 14:09:43 101.45 KB
Priešmokyklinio-ikimokyklinio ugdymo pedagogo pareigybės aprašymas 2023-03-26 14:09:43 102.43 KB
Rusų kalbos mokytojo pareigybės aprašymas 2023-03-26 14:09:43 100.67 KB
Teatro meno mokytojo pareigybės aprašymas 2023-03-26 14:09:43 101.81 KB
Technologijų mokytojo pareigybės aprašymas 2023-03-26 14:09:43 102.14 KB
Tikybos mokytojo pareigybės aprašymas 2023-03-26 14:09:43 101.83 KB
Vokiečių kalbos mokytojo pareigybės aprašymas 2023-03-26 14:09:43 100.8 KB
Žmogaus saugos mokytojo pareigybės aprašymas 2023-03-26 14:09:43 102.27 KB
Techninio personalo pareigybių aprašymai
Aplinkos priežiūros darbininko (ės) pareigybės aprašymas 2023-03-18 11:37:01 101.66 KB
Budėtojo pareigybės aprašymas 2023-03-18 11:37:01 99.44 KB
Direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams pareigybės aprašymas 2023-03-18 11:37:01 110.46 KB
Elektriko pareigybės aprašymas 2023-03-18 11:37:01 104.68 KB
Raštinės vedėjo pareigybės aprašymas 2023-03-18 11:37:01 101.4 KB
Ūkio dalies darbininko pareigybės aprašymas 2023-03-18 11:37:01 100.92 KB
Vairuotojo pareigybės aprašymas 2023-03-18 11:37:01 116.77 KB
Valytojo pareigybės aprašymas 2023-03-18 11:37:01 98.84 KB
Vyriausio virėjo pareigybės aprašymas 2023-03-18 11:37:01 102.91 KB
Virėjo pareigybės aprašymas 2023-03-18 11:37:01 101.98 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Mokyklos ugdymo planas 2023-2024 m. m. 2023-11-08 10:26:34 333.52 KB
Strateginis veiklos planas 2022-2024 m. 2023-11-08 10:26:34 279.25 KB
Mokyklos veiklos planas 2023 m. 2023-11-08 10:26:34 280.08 KB
Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas 2023-2025 m. m. 2023-11-08 10:26:34 1.35 MB
Mokyklos veiklos planas 2022 m. 2023-11-08 10:26:34 387.35 KB
Mokyklos veiklos planas 2021 m. 2023-11-08 10:26:34 379.66 KB
Mokyklos ugdymo planas 2021-2022 m. m. 2023-11-08 10:26:34 420.08 KB
Mokyklos ugdymo planas 2020–2021 m. m. 2023-11-08 10:26:34 421.22 KB
Strateginis veiklos planas 2019–2021 m. 2023-11-08 10:26:34 456.08 KB
Mokyklos veiklos planas 2020 m. 2023-11-08 10:26:34 586.32 KB
Mėnesio veiklos planai
Rugsėjo mėnesio veiklos planas 2023-10-03 10:10:12 98.72 KB
Spalio mėnesio veiklos planas 2023-10-03 10:11:31 103.58 KB
Lapkričio mėnesio veiklos planas 105.8 KB
Veiklos ataskaitos
Šakių ,,Varpo“ mokyklos 2022 m. veiklos ataskaita 2023-03-18 13:40:52 378.9 KB
Šakių ,,Varpo“ mokyklos 2021 m. veiklos ataskaita 2023-03-18 13:40:52 483.08 KB
Šakių ,,Varpo” mokyklos 2020 m. veiklos ataskaita 2023-03-18 13:40:52 375.54 KB
Šakių ,,Varpo“ mokyklos 2019 metų veiklos ataskaita 2023-03-18 13:40:52 593.23 KB
Metinės vadovo veiklos ataskaitos
Direktoriaus 2022 metų veiklos ataskaita 2023-03-18 13:34:58 177.18 KB
Direktoriaus 2021 metų veiklos ataskaita 2023-03-18 13:34:58 281.25 KB
Direktoriaus 2020 metų veiklos ataskaita 2023-03-18 13:34:58 245.1 KB
Direktoriaus 2019 metų veiklos ataskaita 2023-03-18 13:34:58 30.7 KB
Finansinių ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2023 m.
2023 m. I ketvirčio finansinės ataskaitos 2023-05-30 12:39:26 1.87 MB
2023 m. II ketvirčio finansinės ataskaitos 3.18 MB
2023 m. III ketvirčio finansinės ataskaitos 1.87 MB
2022 m.
2022 m. IV ketvirčio finansinės ataskaitos 2023-03-22 11:53:15 8.35 MB
2022 m. III ketvirčio finansinės ataskaitos 2023-03-22 11:53:15 333.84 KB
2022 m. II ketvirčio finansinės ataskaitos 2023-03-22 11:53:15 346.92 KB
2022 m. I ketvirčio finansinės ataskaitos 2023-03-22 11:53:15 434.28 KB
2021 m.
2021 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-03-02 10:42:42 5.21 MB
2021 m. III ketvirčio finansinės ataskaitos 2022-04-15 18:00:01 414 KB
2021 m. II ketvirčio finansinės ataskaitos 2022-04-15 18:00:01 421.25 KB
2021 m. I ketvirčio finansinės ataskaitos 2022-04-15 18:00:01 441.49 KB
2020 m.
2020 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-03-02 10:43:05 4.78 MB
2020 m. III ketvirčio finansinės ataskaitos 2022-04-15 18:01:16 426.32 KB
2020 m. II ketvirčio finansinės ataskaitos 2022-04-15 18:01:33 429.1 KB
2020 m. I ketvirčio finansinės ataskaitos 2022-04-15 18:01:57 424.4 KB
2019 m.
2019 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-03-02 10:43:30 4.25 MB
2019 m. III ketvirčio finansinės ataskaitos 2022-04-15 18:53:22 225.28 KB
2019 m. II ketvirčio finansinės ataskaitos 2022-04-15 18:53:22 193.67 KB
2019 m. I ketvirčio finansinės ataskaitos 2022-04-15 18:53:23 183.08 KB
2018 m.
2018 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-03-02 10:44:32 2.9 MB
2018 m. III ketvirčio finansavimo sumų pasikeitimas 2022-04-15 18:59:13 202.53 KB
2018 m. III ketvirčio finansinės būklės ataskaita 2022-04-15 18:59:21 311.37 KB
2018 m. III ketvirčio sutrumpintas aiškinamasis raštas 2022-04-15 18:59:32 216.26 KB
2018 m. III ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita 2022-04-15 18:59:55 483.58 KB
2018 m. II ketvirčio finansavimo sumų pasikeitimas 2022-04-15 19:00:23 202.34 KB
2018 m. II ketvirčio finansinės būklės ataskaita 2022-04-15 19:00:38 313.19 KB
2018 m. II ketvirčio sutrumpintas aiškinamasis raštas 2022-04-15 19:00:48 217 KB
2018 m. II ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita 2022-04-15 19:00:58 485.18 KB
2018 m. I ketvirčio finansinės būklės ataskaita 2022-04-15 19:01:52 315.18 KB
2018 m. I ketvirčio finansavimo sumų pasikeitimas 2022-04-15 19:01:59 205.89 KB
2018 m. I ketvirčio sutrumpintas aiškinamasis raštas 2022-04-15 19:02:08 220.96 KB
2018 m. I ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita 2022-04-15 19:03:57 488.71 KB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Valgiaraščiai
Šakių Varpo mokyklos 11 metų ir vyresnio amžiaus mokinių valgiaraščiai 1.37 MB
Šakių ,,Varpo” mokyklos Slavikų mišrios grupės amžiaus ugdytinių valgiaraščiai 1.34 MB
Šakių ,,Varpo” mokyklos 6-10 m. amžiaus mokinių valgiaraščiai 1.33 MB
Dokumentai
Dėl mokinių nemokamam maitinimui skirtiems produktams įsigyti skiriamų vienai dienai vienam mokiniui lėšų dydžio nustatymo 2022-12-30 Nr. AT-1231 2023-03-01 21:36:28 18.88 KB
Įsakymas dėl valgiaraščių tvirtinimo 2021 m. 2023-03-01 21:36:28 36.22 KB
Mokesčio dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašas 2021 m. 2023-03-01 21:36:28 140.95 KB
Maitinimo organizavimo Šakių „Varpo“ mokykloje tvarkos aprašas 2021 m. 2023-03-01 21:36:28 148.63 KB
Dėl mokinių nemokamam maitinimui skirtiems produktams įsigyti skiriamų vienai dienai vienam mokiniui lėšų dydžio nustatymo 2021 m. 2023-03-01 21:36:28 162.8 KB
Socialinės paramos mokiniams Šakių rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašas 2021 m. 2023-03-01 21:36:28 167.99 KB
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2023 m.
2023 m. I ketv. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos 2023-10-09 13:42:56 5.41 MB
2023 m. II ketv. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos 5.44 MB
2023 m. III ketv. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos 2023-10-09 13:42:42 6.9 MB
2022 m.
2022 m. IV ketv. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos 2023-03-22 11:55:22 879.15 KB
2022 m. III ketv. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos 2023-03-22 11:55:22 891.96 KB
2022 m. II ketv. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos 2023-03-22 11:55:22 0.96 MB
2022 m. I ketv. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos 2023-03-22 11:55:22 873.14 KB
2021 m.
2021 m. IV ketv. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos 2023-04-15 12:58:58 1.98 MB
2021 m. III ketv. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos 2023-04-15 12:58:58 0.97 MB
2021 m. II ketv. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos 2023-04-15 12:58:58 715.68 KB
2021 m. I ketv. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos 2023-04-15 12:58:58 546.17 KB
2020 m.
2020 m. IV ketv. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos 2022-04-15 19:23:24 1.37 MB
2020 m. III ketv. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos 2022-04-15 19:23:50 741.71 KB
2020 m. II ketv. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos 2022-04-15 19:24:02 568.23 KB
2020 m. I ketv. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos 2022-04-15 19:24:20 1.78 MB
2019 m.
2019 m. biudžetas 2022-04-15 19:26:10 488.38 KB
2019 m. IV ketv. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos 2022-04-15 19:26:20 1.55 MB
2019 m. III ketv. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos 2022-04-15 19:26:35 283.79 KB
2019 m. II ketv. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos 2022-04-15 19:26:48 292.73 KB
2019 m. I ketv. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos 2022-04-15 19:26:58 329.52 KB
2018 m.
2018 m. IV ketv. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos 2022-04-15 19:29:38 344.17 KB
2018 m. III ketv. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos 2022-04-15 19:27:27 292.49 KB
2018 m. III ketv. išlaidų sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas 2022-04-15 19:27:36 244.13 KB
2018 m. II ketv. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos 2022-04-15 19:27:50 231.07 KB
2018 m. II ketv. išlaidų sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas 2022-04-15 19:27:59 237.94 KB
2018 m. I ketv. išlaidų sąmatų vykdymo aiškinamas raštas 2022-04-15 19:28:08 241.11 KB
2018 m. I ketv. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos 2022-04-15 19:28:18 251.66 KB
2017 m.
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Viešųjų pirkimų planas 2022 m. 2023-03-16 14:51:22 57.42 KB
Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašas 2022 m. 2023-10-18 10:53:20 764.53 KB
Mokinių pavėžėjimas Atnaujinta Dydis
Maršrutai
Mokyklinio autobuso maršrutai 2023 m. 165.34 KB
Bendrojo ugdymo mokyklų ir Gelgaudiškio ,,Šaltinio“ ugdymo centro mokinių vežiojimo į (iš) mokyklas 2023-2024 m. m. maršrutai 716.18 KB
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
2020-2022 metų korupcijos prevencijos programa 2023-03-10 18:00:04 17.77 KB
Dėl pareigybių sąrašo tvirtinimo 51.52 KB
Civilinė sauga Atnaujinta Dydis
Darbuotojų veiksmų, kilus gaisrui, planas 2021 m. 2023-03-16 14:48:58 191.85 KB
Vaiko gerovės komisija Atnaujinta Dydis
Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas 2023 m. 2023-10-18 10:53:20 189.96 KB
Asmens duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2018 m. 2023-10-11 12:42:03 236.91 KB
Mokyklos vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės 2023-10-11 12:46:19 264.31 KB
Nuotolinis ugdymas Atnaujinta Dydis
Nuotolinio mokymo tvarka 2021–2022 m. m. 2022-04-14 09:18:04 237.49 KB
Nuotolinio mokinių ugdymo mokyklos patalpose tvarka 2021 m. 2022-04-14 09:18:13 201.93 KB
Nuotolinio mokymo tvarka 2020-2021 m. m. 2023-05-17 14:49:46 161.57 KB
Mokyklos išorinis vertinimas Atnaujinta Dydis
Šakių „Varpo“ mokyklos išorinio vertinimo trumpoji ataskaita 2017 m. 2023-03-18 13:42:22 315.77 KB
Veiklos tobulinimo planas 2018-2020 m. pagal tobulintinus veiklos aspektus po 2017 m. išorinio vertinimo 2022-04-14 09:29:44 215.7 KB
Geros mokyklos modelis Atnaujinta Dydis
Geros mokyklos modelis 2016-2017 m. m. 2022-04-14 09:40:14 154.68 KB
Valstybinės kalbos egzaminas Atnaujinta Dydis
Valstybinės kalbos mokėjimo ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų 2023 m. egzaminų tvarkaraštis 2023-03-18 14:08:46 180.17 KB
Valstybinės kalbos mokėjimo ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų 2022 m. egzaminų tvarkaraštis 2023-03-18 14:08:46 147.94 KB
Egzaminų organizavimas ir vykdymas 2022-04-14 10:09:24 251.82 KB
Tvarkaraščiai Atnaujinta Dydis
1 – 4 klasių pamokų tvarkaraštis 2023-2024 m. m. 2023-10-19 12:10:06 300.35 KB
5 – 8 klasių pamokų tvarkaraštis 2023-2024 m. m 2023-10-11 09:52:43 266.36 KB
Neformaliojo ugdymo tvarkaraštis 2023–2024 m. m. 2023-10-11 09:45:45 121.58 KB
Slavikų ugdymo skyriaus ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo grupės darbo grafikas 2023-2024 m. m. 2023-10-11 09:45:45 86.06 KB
Laisvos darbo vietos Atnaujinta Dydis
Covid-19 Atnaujinta Dydis
Pasikeitimai dėl testavimo ugdymo įstaigose 2022-04-14 17:44:00 506.83 KB
Po savaitės mokiniai grįžta į klases. Kokių saugumo sąlygų reikės laikytis mokyklose 2022-04-14 19:51:37 231.81 KB
Pasirengimas naujiems 2021-2022 mokslo metams 2022-04-14 19:51:38 472.38 KB
Ką turėčiau žinot apie vakcinaciją 1 2022-04-14 19:51:38 1.25 MB
Ką turėčiau žinot apie vakcinaciją 2 2022-04-14 19:51:39 620.28 KB
Covid-19 galimi šalutiniai poveikiai 2022-04-14 19:51:39 74.17 KB
Svarbiausia informacija apie vakcinas nuo Covid-19 2022-04-14 19:51:39 444.55 KB
Darbo užmokestis Atnaujinta Dydis
2023 m.
2023 m. I ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2023-05-30 14:44:05 199.7 KB
2023 m. II ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 214.71 KB
2023 m. III ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 288.2 KB
2022 m.
2022 m. IV ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 200.51 KB
2022 m. III ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 217.29 KB
2022 m. II ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 225.52 KB
2022 m. I ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 224.66 KB
2021 m.
2021 m. II ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2023-05-30 13:42:30 28.2 KB
2021 m. I ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2023-05-30 13:42:42 27.93 KB
2021 m. III ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 213 KB
2021 m. IV ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 698.93 KB
2020 m.
2020 m. IV ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2023-05-30 13:43:56 28.51 KB
2020 m. III ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2022-04-19 09:41:35 27.11 KB
2020 m. II ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2022-04-19 09:41:55 26.38 KB
2020 m. I ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2022-04-19 09:42:04 178.77 KB
2019 m.
2019 m. IV ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2022-04-19 09:42:13 178.76 KB
2019 m. III ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2022-04-19 09:42:24 178.76 KB
2019 m. II ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2022-04-19 09:42:33 178.76 KB
2019 m. I ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2022-04-19 09:42:40 178.77 KB
2018 m.
2018 m. IV ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2022-04-19 09:42:54 178.4 KB
2018 m. III ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2022-04-19 09:43:08 178.77 KB
2018 m. II ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2022-04-19 09:46:23 178.41 KB
2018 m. I ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2022-04-19 09:43:30 203.37 KB
Kokybės krepšelis Atnaujinta Dydis
Šakių ,,Varpo” mokyklos projekto ,,Kokybės krepšelio” veiklos tobulinimo planas 2023-03-26 13:37:16 939.69 KB
Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 „Kokybės krepšelis“ Šakių rajono savivaldybės administracijos ir Šakių ,,Varpo” mokyklos 2021-12-30 sutartis Nr. S-1/VL-2 2023-03-26 13:37:16 482.88 KB
Įsakymas dėl 2021 m. gruodžio 16 d. įsakymo NR. V-85 „Dėl projekto „Kokybės krepšelis“ rengimo ir įgyvendinimo darbo grupės sudarymo“, pakeitimo 2023-03-27 12:15:57 36.06 KB
Priešmokyklinio, ikimokyklinio bei mišrių ugdymo grupių skaičiaus nustatymas Atnaujinta Dydis
Priešmokyklinio, ikimokyklinio bei mišrių ugdymo grupių skaičiaus nustatymo Priedas 2022-2023 m. m. 2023-03-01 20:48:40 16 KB
Sprendimas dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 22 d. sprendimo Nr. T-163 „Dėl bendrojo ugdymo klasių komplektų ir priešmokyklinio, ikimokyklinio bei mišrių ugdymo grupių skaičiaus nustatymo 2022/2023 mokslo metams“ pakeitimo 30.98 KB
Patalpų nuoma Atnaujinta Dydis
Dėl Šakių „Varpo“ mokykloje teikiamų paslaugų kainų nustatymo 2022 m. 2023-03-01 21:52:09 100.01 KB
Pagalba mokiniams ir tėvams Atnaujinta Dydis
Psichologas
Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas 2023 m. 2023-10-18 10:53:20 109.8 KB
Specialusis pedagogas
Logopedas
Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašas 2021 m. (Logopedai ir specialieji pedagogai) 2023-10-18 10:53:20 208.54 KB
Tarnybinis transportas Atnaujinta Dydis
Tarnybinio transporto naudojimo tvarkos aprašas 2021 m. 2023-10-18 10:53:20 710.17 KB
1,2 proc. parama Atnaujinta Dydis
2022 m. paramos gavimo ir panaudojimo metinės ataskaitos FR0478 formos aiškinamasis raštas 2023-03-18 10:14:03 103.63 KB
Informacijos apie per ataskaitinį laikotarpį gautą finansinę ir nefinansinę paramą 2023-03-18 10:14:03 131.77 KB
Biblioteka Atnaujinta Dydis
Šakių „Varpo“ mokyklos naudojimosi biblioteka taisyklės 2023 m. 2023-04-05 17:13:21 116.57 KB